top of page

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest EXCLUDO Market Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 28 lok. 28, 03-938 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000652717 (dalej: „Administrator”).    

 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: odo@excludo.pl.

 

3. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

a) dokonania analizy (na podstawie przeprowadzonej Ankiety Potrzeb) Państwa potrzeb w zakresie produktu ubezpieczeniowego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność́ przetwarzania danych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń́ (obowiązek ustalenia wymagań́ i potrzeb klienta oraz przedstawienia odpowiedniego produktu do tych wymagań́ i potrzeb);    

b) pośrednictwa w zawarciu umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w zakresie zawarcia umowy pośrednictwa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

c)udzielania odpowiedzi na składane przez Państwa reklamacje w zakresie niezwiązanym z udzielaną przez zakład ubezpieczeń́ ochroną ubezpieczeniową - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność́ przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), to jest w ramach realizacji art. 16 ust. 2 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń́ z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 z późn. zm.) oraz Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 22 listopada 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2270);
 

d) świadczenia usług polegających na wyszukiwaniu na Państwa zlecenie i na podstawie podanych przez Państwa danych ofert handlowych pochodzących od podmiotów świadczących usługi pośrednictwa w zakresie udzielania kredytów, pożyczek i leasingu – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie w tym celu Państwa danych osobowych;

e) świadczenia na Państwa rzecz usług pośrednictwa w kontaktach z podmiotami oferującymi usługi w zakresie udzielania pożyczek inwestycyjnych, sprzedaży i najmu nieruchomości, jak również sprzedaży udziałów lub akcji w ich kapitale zakładowym – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie w tym celu Państwa danych osobowych;

f) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych;     

g) ewentualnego dochodzenia roszczeń́ lub obrony przed roszczeniami związanymi z przedstawioną Państwu propozycją zawarcia umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność́ przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na zapewnieniu możliwości dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

       

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wykonania umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego, a w związku z analizą wymagań́ i potrzeb konieczne do przedstawienia przez Administratora propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedniej do Państwa potrzeb, jak również niezbędne do świadczenia usług wymienionych w ust. 3 pkt d) i e) niniejszej Informacji. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.   

 

5. Państwa dane osobowe będą̨ przechowywane odpowiednio:      

  • do momentu przedawnienia roszczeń z umowy pośrednictwa;      

  • do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu;      

  • do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.

 

6. Państwa dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, towarzystwom ubezpieczeń współpracującym z Administratorem w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego, współpracującym z Administratorem podmiotom świadczącym usługi wymienione w ust. 3 pkt d) i e) niniejszej Informacji, jak również innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, kurierom, przy czym takie przetwarzanie będzie odbywało się każdorazowo na podstawie odpowiedniej umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 

7. Państwa dane osobowe nie będą̨ przekazywane do odbiorców mających siedzibę̨ lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).    

 

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.    

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

10. Przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się̨ do odczytu maszynowego w celu przesłania tych danych innemu administratorowi.

 

11. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

12. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisu RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych (w Polsce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

13. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w szczególności w zakresie analizy Państwa wymagań́ i potrzeb oraz decyzji o potencjalnej odpowiedniości lub nieodpowiedniości produktu. Administrator zaprzestanie takiego przetwarzania danych osobowych, jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach.

 

14. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować́ się̨ z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: odo@excludo.pl lub pocztą tradycyjną na adres EXCLUDO Market sp. z o.o., ul. Zwycięzców 28 lok. 28, 03-938 Warszawa.

bottom of page