top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI EXCLUDO Market sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych jest EXCLUDO Market Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 28/28, 03-938 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000652717, zwana dalej „Administratorem”.

 • Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018, poz. 1000) (zwana dalej: „Ustawą o ochronie danych osobowych”).

 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem; rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami; adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym w sposób zapewniający ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 
   

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego, a w związku z analizą wymagań́ i potrzeb konieczne do przedstawienia przez Administratora propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedniej do Państwa potrzeb. Podanie przez Państwa danych osobowych jest również niezbędne do świadczenia usług polegających na wyszukiwaniu ofert handlowych oraz usług pośrednictwa, o których mowa w pkt d) i e) poniżej, Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne. 

Administrator zbiera Państwa dane w celu:

 1. dokonania analizy (na podstawie przeprowadzonej Ankiety Potrzeb) potrzeb w zakresie produktu ubezpieczeniowego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność́ przetwarzania danych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń́ (obowiązek ustalenia wymagań́ i potrzeb klienta oraz przedstawienia odpowiedniego produktu do tych wymagań́ i potrzeb);

 2. pośrednictwa w zawarciu umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w zakresie zawarcia umowy pośrednictwa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 3. udzielania odpowiedzi na składane przez Państwa reklamacje w zakresie niezwiązanym z udzielaną przez zakład ubezpieczeń́ ochroną ubezpieczeniową - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność́ przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), to jest w ramach realizacji art. 16 ust. 2 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń́ z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 z późn. zm.) oraz Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 22 listopada 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 2270);

 4. świadczenia usług polegających na wyszukiwaniu na Państwa zlecenie i na podstawie podanych przez Państwa danych ofert handlowych pochodzących od podmiotów świadczących usługi pośrednictwa w zakresie udzielania kredytów, pożyczek i leasingu – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie w tym celu Państwa danych osobowych;

 5. świadczenia na Państwa rzecz usług pośrednictwa w kontaktach z podmiotami oferującymi usługi w zakresie udzielania pożyczek inwestycyjnych, sprzedaży i najmu nieruchomości, jak również sprzedaży udziałów lub akcji w ich kapitale zakładowym – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie w tym celu Państwa danych osobowych;

 6. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych;

 7. ewentualnego dochodzenia roszczeń́ lub obrony przed roszczeniami związanymi z przedstawioną Państwu propozycją zawarcia umowy ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność́ przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na zapewnieniu możliwości dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
   

III. DANE OSOBOWE POBIERANE AUTOMATYCZNIE

a) Pliki Cookies oraz Dane Eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Administratora (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej np. w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy dostępnych na stronie;

 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej.

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Chrome, w przeglądarce Firefox, w przeglądarce Internet Explorer, w przeglądarce Opera, w przeglądarce Safari.

b) Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

Jeżeli odwiedzający nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony.

Jeżeli odwiedzający zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

c) Pixel Facebook

Pixel Facebook wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu odwiedzającego użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze strony internetowej. Pixel Facebook gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Pixel Facebook może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Facebook.

Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

Jeżeli odwiedzający nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Pixel Facebook nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony. Jeżeli użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Pixel Facebook, ale po zakończeniu odwiedzin chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informacja o tym jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej.

d) Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu użytkownika, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

Jeżeli odwiedzający nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony. Jeżeli odwiedzający zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

e) Dane eksploatacyjne

Administrator przetwarza również dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych. 

Państwa dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane lub udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, towarzystwom ubezpieczeń́ współpracującym z Administratorem w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego, współpracującym z Administratorem podmiotom świadczącym usługi wskazane w punkcie II lit. d) i e) niniejszej Polityki prywatności, jak również innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, kurierom, przy czym takie przetwarzanie będzie odbywało się każdorazowo na podstawie odpowiedniej umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym, Administrator musi udostępnić takie dane. Za wyjątkiem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej Polityce.

Państwa dane osobowe nie będą̨ przekazywane do odbiorców mających siedzibę̨ lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane odpowiednio:

 • do momentu przedawnienia roszczeń́ z umowy pośrednictwa;

 • do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu;

 • do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.

Administrator nie usunie danych jakie są mu niezbędne dla celów rozpatrywania ewentualnych skarg i roszczeń związanych ze sprzedawanymi usługami, jak również dla celów archiwalnych, statystycznych oraz analitycznych. Administrator nie będzie przechowywał danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, ale może ich potrzebować z uwagi na istnienie prawnych powodów, dla których powinien lub musi je przechowywać, w szczególności w celu ochrony Państwa lub Administratora.

VI. REALIZACJA PRAW ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH

a) Prawo do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody, jaka została udzielona. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, ale może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO

b) Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane, wobec wykorzystania których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Prawo żądania usunięcia danych osobowych zachodzi w przypadku:

 • wycofania określonej zgody, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;

 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

 • wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;

 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Podstawa prawna: art. 17 RODO

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zachodzi w następujących przypadkach:

 • kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem;

 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • gdy został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację użytkownika – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator przetwarzając dane osobowe.

 • Podstawa prawna: art. 18 RODO

e) Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, każdy ma prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

f) Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Można tego dokonać poprzez złożenie Administratorowi wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

g) Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które zostały przekazane Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Każdy ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej w niniejszym punkcie uprawnień, Administrator otrzymuje żądanie od osoby, której dane dotyczą, spełnia on to żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić takiego żądania w ciągu miesiąca, zostanie ono spełnione w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, o czym Administrator uprzednio poinformuje osobę, której dane dotyczą.

Każdy ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień.

Jeżeli Państwo uznają, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy przepisów o ochronie danych osobowych zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres e-mail: odo@excludo.pl 

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: EXCLUDO Market Sp. z o.o. (ochrona danych osobowych), ul. Zwycięzców 28 lok. 28, 03-938 Warszawa.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od wymaganego prawem.

bottom of page